Categories

Information

Manufacturers

I. Úvodné ustanovenia

1.Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu owww.orostore.sk, ktorým je Q&OC Partner s.r.o. so sídlom Ťačevská 3998, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 50148176, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32549/P(ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Adresa elektronickej pošty predávajúceho je: info@orostore.sk Telefónne číslo predávajúceho:. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na webovej stránke

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru cez e-shop umiestnený na webovej stránke www.orostore.sk. Tieto VOP sú nedeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade rozporu ustanovení týchto VOP a dojednaní uvedených v kúpnej zmluve, ktorej sú súčasťou, majú prednosť ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve

3. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi Q&OC Partner s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim ako spotrebiteľom, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom pre internetový obchod bližšie špecifikovaným v čl. VI. ods. 4 VOP a ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP.

4. Kupujúcim môžu byť fyzické osoby ako aj právnické osoby.

5. Predávajúci je prevádzkovateľom webovej stránky www.orostore.sk, ako systému elektronického obchodovania prostredníctvom internetovej komunikácie (ďalej len ,,internetový obchod,,).

6. Pred vyplnením objednávky na webovej stránke www.orostore.sk je kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s obchodnými podmienkami“.

7. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré z neho môžu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

8. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré z neho môžu vyplynúť) s  kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom podľa zákona č. 250/2007 Z. z. alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby  sa nevzťahujú ustanovenia týchto VOP. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

9. Elektronickou objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom obchodu (resp. email odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho s náležitosťami predmetného formulára).

10. Objednávkový formulár obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z aktuálnej ponuky predávajúceho zverejnenej na webovej stránke – v internetovom obchode a cenu tohto tovaru.

11. Tovarom sa rozumejú produkty / výrobky nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke internetového obchodu.

 

II. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

1. Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania elektronickej objednávky kupujúcim na e-shope predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Kupujúci posiela predávajúcemu objednávku prostredníctvom internetového obchodu. Táto objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Odoslaním objednávky predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP, a to za predpokladu jej akceptácie predávajúcim. Kupujúci svojou objednávkou zaslanou predávajúcemu prejaví záujem o kúpu určitého tovaru za predpokladu, že kupujúci vyplnil správne a úplne všetky potrebné údaje uvedené v objednávke prostredníctvom internetového obchodu.

2. V objednávke kupujúceho musí byť vždy uvedené:

 • fakturačné údaje kupujúceho (meno a priezvisko/názov, trvalý pobyt/sídlo/ miesto podnikania, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, zápis v príslušnom registri),

 • emailovú adresu kupujúceho,

 • kto za kupujúceho vyplnil objednávku s uvedením mena a priezviska a kontaktných údajov,

 • požadovaný druh tovaru a požadované množstvo tovaru

 • spôsob doručenia.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci v objednávke nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávku chybne.

3. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia správne a úplne vyplnenej elektronickej objednávky elektronickou formou, t.j. e-mailom zaslaným predávajúcim (ďalej len ,,akceptácia,,). V tomto e-maile o akceptácii objednávky sú súčasne kupujúcemu posielané zákonom vyžadované informácie pre spotrebiteľa, Poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy, Vzorový formulár na odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy, prípadne link v e-maili na tieto informácie a dokumenty. Ak je objednávka odsúhlasená predávajúcim postupom podľa VOP, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote podľa čl. IV. VOP. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah e-mailu o akceptácii objednávky predávajúceho. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@orostore.sk.

4. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a vo VOP kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z. z.. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito podmienkami odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.

5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci odklikol a potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu. Každej objednávke je pridelené evidenčné číslo. Pri komunikácii s predávajúcim a pri úhrade uvádza kupujúci aj číslo objednávky.

6.  Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru. Možnosti odstúpenia kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené v čl. V. týchto VOP a v právnych predpisoch SR. Prílohou týchto VOP je aj Poučenie  spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, ako aj Vzorový formulár pre spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci týmto pri uzavretí zmluvy poskytuje spotrebiteľovi Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy pri dodaní tovaru.

7.  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

-    v prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo,     nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

-    tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že     kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14-ich dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností predávajúcim, vrátená.

 

III. Kúpna cena a platobné podmienky

 

1.  Kúpna cena tovarov je uvedená v internetovom obchode. Všetky ceny sú zmluvné.

2.  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci predáva tovar v internetovom obchode za odplatu a v prípade objednávky sa kupujúci zaväzuje uhradiť dohodnutú kúpnu cenu tovaru a náklady na dodanie tovaru - poštovné podľa predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy).

3.  V internetovom obchode sú uvedené aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod. .

4.  Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po časovo určenú dobu.

5.  Všetky ceny tovarov v internetovom obchode sú uvedené v mene Euro.

6.  Kúpna cena je splatná bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho pred dodaním tovaru s využitím platobných možností uvedených v internetovom obchode alebo na dobierku.

7.  Vlastnícke  právo  k tovaru  prechádza  na  kupujúceho  až  okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny za dodaný  tovar a nebezpečenstvo škody na  tovare prechádza na kupujúceho okamihom dodania tovaru kupujúcemu.

8.  V prípade platieb zo zahraničia znáša kupujúci všetky bankové poplatky mimo územia SR. 

9.  Ak kupujúci požaduje tovar zabaliť do darčekového balenia, tak predávajúci je oprávnený účtovať za túto službu poplatok.

10.  Kupujúci je povinný uhradiť náklady na dodanie tovaru – poštovné, podľa platného cenníka predávajúceho. Tieto náklady mu budú účtované súčasne s kúpnou cenou tovaru. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch na dodanie tovaru – poštovné sú jednoznačne uvedené v procese objednania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia.

 

IV.  Dodacie podmienky

1.  Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený podľa druhu, kvality a v množstve, tak ako je uvedené v objednávke/ kúpnej zmluve uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim, za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve a podľa týchto VOP so všetkými dokladmi potrebnými k prevádzke a užívaniu tovaru v štátnom jazyku, ďalej daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru.

2.  Predávajúci vybavuje všetky prijaté objednávky internetového obchodu v poradí, v akom sú mu doručované. Základná dodacia lehota na objednaný tovar je 2-14 dní odo dňa akceptácie elektronickej objednávky predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípade vybraných tovarov.

3.  Predávajúci si vyhradzuje právo meniť lehoty dodania tovaru v prípade dodatočných požiadaviek kupujúceho, ak tieto budú akceptované zo strany predávajúceho.

4.  Ak predávajúci nemôže objednaný tovar kupujúcemu dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a najneskôr do 14 dní vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo preddavok, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.  Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v internetovej objednávke ako miesto dodania tovaru.

6.  Dodanie tovaru je uskutočnené odovzdaním tovaru kupujúcemu (alebo kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru) resp. odovzdaním tovaru prvému prepravcovi na prepravu. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru.

7.  V prípade, ak kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s prepravcom tovaru, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla predávajúcemu a/alebo prepravcovi tovaru v dôsledku neúspešného dodania tovaru kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru kupujúcemu znáša kupujúci.

8.  Prepravovaný tovar musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom liste potvrdzuje pri prevzatí tovaru súčasne aj neporušenie obalu a kompletnosť a celistvosť prebratého tovaru.

9.  Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky a či bola dodaná zásielka kompletne, najmä počet balíkov/zásielok. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom a spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Ak kupujúci nevznesie námietky k neúplnej alebo poškodenej zásielke a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom pri dodaní tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality tovaru zistiteľné pri prevzatí tovaru nebudú zo strany predávajúceho akceptované. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

10. V prípade znemožnenia či sťaženia dodávky tovaru zavinením tretích osôb (štrajky prepravcov, zásahy orgánov colnej správy a iné) alebo v prípade výskytu okolností objektívnej povahy znemožňujúcich dodávku („vyššia moc“ - prírodné katastrofy, vojnový stav, politické a ekonomické rozhodnutia a pod.) sa dodacia lehota automaticky predlžuje o dobu takéhoto znemožnenia či sťaženia; nároky kupujúceho na náhradu škody v dôsledku omeškania predávajúceho s plnením záväzkov podľa kúpnej zmluvy a týchto VOP sa vylučujú.

11.  Predávajúci je oprávnený odmietnuť resp. pozastaviť dodanie tovaru, v prípade ak kupujúci je v omeškaní s úhradou splatného záväzku voči predávajúcemu. Ak kupujúci svoje záväzky neuhradí do 5 dní od odmietnutia resp. pozastavenia dodania tovaru, je predávajúci oprávnený okamžite odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré v takomto prípade predávajúcemu vzniknú a zaväzuje sa ich uhradiť v celom rozsahu.

12.  Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

V.    Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

 

1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:

a)      V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby kupujúci v uvedenej lehote doručil písomné odstúpenie od zmluvy na adresu predávajúceho. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

b)      Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. a stráca právo odstúpiť od zmluvy ak je tovar poškodený, zničený, používaný nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

c)     Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci informujte predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou) na adrese: Q&OC Partner s.r.o., Ťačevská 3998, 085 01 Bardejov.

Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete TU. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z.

d)  V prípade odstúpenia je nutné, aby kupujúci spotrebiteľ zaslal tovar úplný, s úplnou dokumentáciou, čistý, nepoškodený, nespotrebovaný ani čo len čiastočne, spolu s originálnym nepoškodeným obalom, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, nakoľko bez obalu sa môže tovar poškodiť nárazom, vlhkom, klopením, stohovaním, premiestňovaním a pod.

e)      V prípade, že bude tovar vrátený nekompletný, poškodený, bez ochranného obalu alebo čo i len čiastočne spotrebovaný nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tohto tovaru.

f)      Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu bude doručené písomné oznámenie kupujúceho  o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri jeho platbe, pokiaľ kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

g)       Po odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby za zakúpený tovar podľa písm. e)  pred tým, ako je  tovar doručený  na adresu  predávajúceho alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar musí byť doručený späť na adresu: Q&OC Partner s.r.o.,Ťačevská 3998, 085 01 Bardejov najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bude tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy nájdete TU.

2.      Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým nie je spotrebiteľ: 

a)      V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľ, môže od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v Obchodnom zákonníku v platnom znení.

b)      V prípade ak kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, znáša tak v celom rozsahu náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

VI.   Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

1. Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ a/alebo na osoby, nakupujúce tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

2. Predávajúci zodpovedá iba za tie vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho dodania kupujúcemu a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak tieto boli spôsobené kupujúcim a/alebo tretími osobami.

3. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu vady dodaného tovaru písomne oznámiť predávajúcemu.

4. Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov predávajúci poskytuje na dodaný  tovar záruku v trvaní 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu alebo dlhšiu dobu pre určité druhy tovarov. Záruka za tovar začína plynúť dňom prevzatia tovaru  kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, je v záručnej dobe a bol kúpený u predávajúceho.

5. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia na tovare:

 • ak vznikli v súvislosti s bežným opotrebením,

 • ak boli na tovare vykonané akékoľvek zásahy, úpravy resp. opravy bez účasti predávajúceho, resp. v rozpore s jeho pokynmi,

 • ak zásah, oprava alebo úprava tovaru bola vykonaná v inom servise ako u predávajúceho,

 • ak bol tovar použitý v rozpore s jeho návodom alebo na účely,  ktorým nevyhovuje svojimi technickými parametrami alebo na ktoré nie je určený alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

 • ak boli spôsobené  prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodením nevhodnou obsluhou,

 • ak boli spôsobené prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,

 • ak došlo  k poškodeniu tovaru nesprávnou manipuláciou, neodborným nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo nesprávnym skladovaním u kupujúceho,

 • ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim (ako mechanické poškodenie skla, puzdra, remienka alebo náramku),

 • ak k vadám došlo neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja,

 • ak k vadám došlo v dôsledku iných okolnosti mimo kontroly predávajúceho, najmä prípady  „vyššej moci“, pôsobenie korózie, nesprávneho ošetrovania, poškodením vodou, ohňom (napríklad poškodenie strojčeka pri nedodržaní pokynov pre vodotesnosť) a iné.

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Nájdete TU.

Reklamačný formulár si môžete vytlačiť TU.

 

VII.  Ochrana osobných údajov 

1. Spoločnosť Q&OC Partner s.r.o. ako predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré kupujúci na portáli www.orostore.sk zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii. Predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Zmluvné strany so dohodli, že v prípade, že kupujúci je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu za účelom vybavenia a odoslania objednávky. Na tento účel sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje nebude používať a spracovávať na iné účely, pokiaľ mu na to dotknutá osoba neudelí osobitný súhlas.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

4. V prípade, že kupujúci udelí súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom marketingu, predávajúci sa zaväzuje, že bude spracovávať a uchovávať jeho osobné údaje iba za týmto účelom. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Predávajúci ako prevádzkovateľ môže spracovávať osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku.

5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať  nimi v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s § 10 Zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Dotknutá osoba má právo na to, aby predávajúci ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ak  o to požiada. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov, ak o to požiada.

8. Predávajúci sa zaväzuje neposkytnúť získané osobné údaje tretej strane s výnimkou poskytnutia nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom dopravy tovaru kupujúcemu.

9. Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na Záujemcov, ktorí sú fyzickými osobami. Spoločnosť Q&OC Partner s.r.o. spracováva osobné údaje o v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov sú bližšie uvedené v PODMIENKACH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto Všeobecných podmienok. Podmienky spracovania osobných údajov sú zároveň splnením informačnej povinnosti vo vzťahu k dotknutým osobám.

 

Poučenie:

Ako dotknutá osoba má kupujúci práva najmä podľa § 28 a iné ZoOOÚ. Na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu predávajúceho má kupujúci právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu kupujúceho, a žiadať ich likvidáciu. Ak predávajúci má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť kupujúcemu povinné informácie a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, registráciou vyjadrujete súhlas, aby sa kupujúcemu tieto informácie poskytli formou e-mailovej alebo sms správy na poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom.

VIII. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

1Kupujúci ako spotrebiteľ (nie „podnikateľ“) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na: info@orostore.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z., ktorými je orgán alternatívneho riešenia sporu a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. §12 zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčíslená hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na stránke www. economy.gov.sk.

IX. Osobitné ustanovenia 

1. V prípade, že sa ustanovenia alebo časti týchto VOP stanú neplatnými alebo nevymáhateľnými, zostáva platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení/časti týchto VOP nedotknutá. Právne vzťahy výslovne neupravené kúpnou zmluvou alebo týmito VOP sa spravujú ustanoveniami príslušných všeobecných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, pričom zmluvné strany výslovne vylučujú aplikáciu viedenského Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Zmluvné strany sa v súlade s § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom dohodli, že o všetkých sporoch a nárokoch vyplývajúcich z tejto zmluvy budú rozhodovať slovenské súdy.

2. Písomnosti a správy doručované prostredníctvom emailu sa považujú za doručené momentom úspešného odoslania  emailovej správy z emailovej schránky odosielateľa na emailovú adresu prijímateľa, okrem prípadu ak server odosielateľa doručí odosielateľovi správu o nemožnosti doručenia zasielanej emailovej správy prijímateľovi.

 

X.  Záverečné ustanovenia 

1. Ak sa niektoré ustanovenia kúpnej zmluvy a/alebo VOP stanú v dôsledku zmeny právnej úpravy neplatnými, nemá to za následok neplatnosť celej kúpnej zmluvy a/alebo VOP a predávajúci sa zaväzuje neúčinné, resp. neplatné ustanovenia nahradiť novými v lehote do 10 pracovných dní, ak sa nedohodne inak.

2. Kupujúci výslovne prehlasuje, že pred akceptáciou návrhu kúpnej zmluvy sa oboznámil s týmito VOP, ktoré sú zverejnené na web stránke predávajúceho  a v internetovom obchode a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy predávajúceho a súhlasí s nimi, čo potvrdzuje zaslaním objednávky predávajúcemu. 

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia o zmene týchto VOP je splnená ich umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.

4. Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho www.orostore.sk


Follow us on Facebook